Omítka mozaiková M-600 24kg

1 149,00 Kč

Nedoporučované použití – veškerá jiná použití. Důležitá identifikovaná použití látky a nedoporučovaná použití:ve stavebnictví, k použití v interiérech i exteriérech budov, k výrobě dekorativních forem... Více informací

Detail nabídky

Nedoporučované použití – veškerá jiná použití. Důležitá identifikovaná použití látky a nedoporučovaná použití:ve stavebnictví, k použití v interiérech i exteriérech budov, k výrobě dekorativních forem, fasád, soklů, okenních nik, schodišť. Výrobek je určen pro profesionální, průmyslové, řemeslné a soukromé použití. Jiná než doporučená použití výrobku jsou možná pouze na vlastní zodpovědnost zákazníka.Zacházení a skladováníPreventivní opatření pro bezpečné zacházení: i při krátkodobé expozici omezte kontakt s kůží a očima. Při dlouhodobé anebo kontinuální expozici je doporučeno přijmout bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke kontaktu s kůží, dýchacími cestami a očima. Zabraňte nekontrolovanému úniku do prostředí. Dbejte na dostatečné větrání na pracovišti. Noste ochranný oděv. Při práci se směsi nejezte a nepijte. Po práci s přípravkem si umyjte ruce. Informace o osobních ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu 8. Výrobek je po zaschnutí těžce odstranitelný.Podmínky pro bezpečné skladování včetně informací o neslučitelnosti: skladujte na chladném, suchém místě v dobře uzavřených, původních a označených obalech. Nedovolte, aby se výrobek dostal do rukou dětem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Chraňte výrobek před vysokými (nad 30°C) a niskými teplotami. Po zmrazení výrobek nevratně ztrácí své vlastnosti, pod 0°C. Skladujte v souladu s předpisy pro chemické látky. Více informací o produktu

Doprava

od 249,00 Kč

Možná se vám bude líbit